Reklamace a vrácení

Postup pří vrácení zboží: 

1. Nepoužité zboží vložte do původní krabice spolu s kopií faktury, vyplněným formulářem pro odstoupení od kupní smlouvy (ke stažení ZDE)

 

2. Krabici vhodně zabalte, aby při přepravě nedošlo k jejímu poškození či poškození jejího obsahu. K tomuto účelu nejlépe poslouží obalová fólie, papír, igelitová taška či větší krabice. (nepřelepujte prosím originální obal zboží, který byste tím znehodnotili!).

 

3. Zabalené zboží, odešlete na adresu: Pomelo sport, Skladištní 692/3, 746 01 Opava. V žádném případě neposílejte zboží na dobírku! V tomto případě nebude převzato! (Doporučujeme proto zboží zaslat doporučeně a pojistit na cenu zboží).

 

4. Na e-mail info@pomelo-sport.cz nás informujte, že zboží zasíláte zpět.

 

Po přijetí zboží provedeme kontrolu a budeme Vás informovat e-mailem o očekávaném termínu vyřízení.

 

Postup pří výměně zboží: 

Zboží, které chcete vyměnit za jinou velikost nám jednoduše zašlete zpět s přiloženým formulářem o vrácení a objednejte si znovu požadovanou velikost. Celkový proces tímto bude rychlejší.

Na vrácení produktů máte 14 dní od doručení objednávky. Produkty nesmí být používané a jejich obal by měl být původní, abychom mohli zprostředkovat co nejrychlejší a bezproblémové vrácení peněz. 

Peníze za vrácené zboží obdržíte do 14 dní od přijetí a kontrole zásilky. 

O odeslání nově zakoupeného zboží zpět k Vám budete také informováni e-mailem.


 

Podmínky pro uplatnění vrácení nebo reklamace zakoupeného zboží: 

Společnost Pomelo sport, s.r.o.

se sídlem Pavlovského 673/39, 747 07 Opava - Jaktař

IČO: 09203982 , DIČ: CZ09203982

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 82391

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese pomelo-sport.cz


Vrácení zboží 

  1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1.

Ze zákona máte právo do 14 dnů od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu. 

1.2.

Jako náš zákazník máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží.

1.3.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího, firmu Pomelo sport, s.r.o, Skladištní 3, 746 01 Opava, e-mail: info@pomelo-sport.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

  1. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1.

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).

Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2.

  1. a) Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na této adrese Pomelo sport, s.r.o, Skladištní 3, 746 01 Opava . Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

  1. b) Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

  1. c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

Reklamace

  1. DOLOŽENÍ PŮVODU ZBOŽÍ:

1.1 Při uplatňování reklamace je nutné předložit doklad o koupi zboží, bez tohoto dokladu nebude reklamace přijata ani vyřízená.

 

  1.  REKLAMACE SE VZTAHUJE:

2.1 Reklamace se vztahuje na výrobní, materiálové a skryté vady výrobku, které se projeví v garanční době.

 

  1.  REKLAMACE SE NEVZTAHUJE:

3.1 Mechanické poškození:

Zboží je nutno zkontrolovat při koupi, nebo při převzetí zboží. Na pozdější reklamování poškozeného zboží nebude brána zřetel. Převzetím zboží se rozumí jeho důkladná kvalitativní a kvantitativní kontrola společně s prodejcem nebo přepravcem. Případné nedostatky zjištěné touto kontrolou potvrdí obě strany svým podpisem. Zboží je nutno užívat k účelům tomu předurčeným. Reklamace se nevztahují na mechanické poškození, způsobené nevhodným zacházením.

3.2 Mechanický zásah do zboží:

Reklamace se nevztahuje na zboží, do kterého bylo mechanicky zasaženo, respektive zboží, které nebylo namontováno v souladu s montážním návodem výrobce a došlo u něho k mechanickým úpravám.

3.3 Odchylky rozměrů:

Reklamace se nevztahují na výrobní odchylky rozměrů. Výrobní tolerance rozměrů je ±3%.

3.4 Uplynutí garančního období:

Reklamace se nevztahují na zboží, které je po uplynutí záruční lhůty (minimální doba 24 měsíců – pokud není přímo u produktu uvedena delší záruční doba).

 

  1.  POSTUP PŘI UPLATNĚNÍ REKLAMACE:

4.1 Způsob uplatnění reklamace:

Reklamaci je nutné vždy uplatnit písemnou formou(reklamační protokol ke stažení). Popis spolu s fotodokumentací vady či poškození je nutné zaslat (pošta, e-mail) na adresu: Pomelo sport, s.r.o., Skladištní 3, 746 01 Opava, e-mail: info@pomelo-sport.cz. Ústní podání reklamace je nepřípustné.

4.2 Zpracování reklamace:

Po obdržení je reklamace zpracována a zavedena do systému.

4.3 Informace zákazníkovi:

Po zpracování reklamace je zákazník kontaktován zodpovědnou osobou (reklamační technik, obchodní zástupce) pro domluvení dalšího postupu. Další postup vyřízení reklamace je domlouván individuálně, dle charakteru reklamace. V případě, že budou chybět nějaké doklady, potřebné pro vyřízení reklamace, bude zákazník vyzván k jejich doložení.

4.4 Posouzení reklamace:

Po posouzení reklamace reklamačním technikem bude rozhodnuto a zákazníkovi oznámeno její následné řešení:

4.4.1 uznaná reklamace – uznání oprávněnosti reklamace, (zboží bude opraveno, či vyměněno na náklady výrobce)

4.4.2 neuznaná reklamace – zamítnutí reklamace, (zboží může být vyměněno či opraveno, ale pouze na náklady zákazníka)

4.5 Lhůta pro vyřešení reklamace:

Lhůta pro vyřešení reklamace od písemného podání činí 30 dní

 

  1.  MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ:

Vážený zákazníku, jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

 

×

Splátková kalkulačka ESSOX

×